Centrala Kommittéer

Arbetsprovkommittén – APK

APK ansvarar för alla centralt arrangerade arbetsprover i personspår, personsök, föremålssök, nosarbete och specialsök. APK ansvarar även för alla regler inom de proven samt för utbildning av provfunktionärer. APK har även en samordnande funktion mellan de delar som sköts av lokalklubbarna.                                                                                                                                                                           E-post: apk.ordf@svenskahundklubben.se

Avelskommittén – AK

AK ansvarar för avelsfrågor, uppfödarfrågor, stambokföring samt röntgenavläsning.                              E-post: ak.ordf@svenskahundklubben.se

Centrala lydnadskommittén – CLK

CLK ansvarar för centralt hållna tävlingar inom så väl tävlingslydnad, allmänlydnad och lydnadsglädje. CLK hanterar även revideringar av tävlingsregler samt utbildning av domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare vid behov.                                                                                                   E-post: clk.ordf@svenskahundklubben.se

Hundtestkommittén – HTK

HTK ansvarar för SHK:s Hundtest med beteendebeskrivning. HTK ansvarar även för utbildning av domare, testledare samt testfiguranter.                                                                                                                           E-post: htk.ordf@svenskahundklubben.se

Utställningskommittén – UK

UK ansvarar för klubbens utställningar samt regler kring dessa. UK har även en samordnande och stöttande funktion vid de tillfällen som lokalklubbarna arrangerar utställningar.                                                                                                                                              E-post:uk.ordf@svenskahundklubben.se                                                                                         E-post: info@svenskahundklubben.se

Media & Marknadskommittén – MMK (vilande)

MMK ansvarar normalt för alla marknads och mediafrågor. MMK är för tillfället vilande och alla frågor sköts av centralstyrelsen. För kontakt inom området hänvisar vi till centralstyrelsens kassör.                                                                                                                                                 E-post:  info@svenskahundklubben.se

Utbildningskommittén – UBK (vilande)

UBK ansvarar för de centralt hållna utbildningarna. Då mycket av SHK:s utbildningar sköts av lokalklubbar har UBK främst en stöttande och samordnade funktion för att säkerställa att lokalklubbarna och andra avdelningar följer centrala stadgar och styrande dokument samt har möjlighet till utbildning vid behov.                                                                                                                                         E-post:   info@svenskahundklubben.se