Avel

Svenska hundklubben värnar om en sundare hundavel och tillsammans med både uppfödare, rasklubbar och hunköpare arbetar man aktivt för att främja friskare hundar.

Hos Svenska hundklubben primeras friskare individer även vid utställningsbedömningen och extrem-avel.

Tillsammans kan vi fortsätta avla sundare hundar och ge våra 4-benta barn de bästa förutsättningarna för ett långt, friskt och hälsosamt liv. En sundare individ är inte bara lyckligare, den har dessutom färre besök till veterinären.

 

Avelspolicy i SHK.

Målsättning vid avel och uppfödning inom SHK ska vara att främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar med bevarande av rasernas specifika arbetsegenskaper och övriga särdrag.

 • Att endast använda hundar i avel med naturlig fortplantningsförmåga.
 • Att verka för en låg inavelsgrad.
 • Att använda avelsdjur som följer rasprogrammen.

Nya raser.

Att ta upp nya raser i Sverige som är godkända av IKU.

 

Medlemmar i SHK kan ansöka om kennelregistrering.

Fr.o.m andra kullen måste uppfödaren ansöka om kennelnamn.

Har uppfödaren redan kennelnamn inom IKU eller annan officiell organisation ska ansökan skickas in innan första kullen är född. AK kontrollerar att inga hinder föreligger och godkänner det utan föregående protesttid.

Vid ansökan av nytt kennelnamn ska det först kontrolleras och godkännas för att sedan publiceras på hemsidan när det blivit godkänt av AK. Protest mot föreslaget namn lämnas inom 30 dagar från det publicerats.                          

Kennelnamnet är unikt och står som ett prefix framför hundens namn. Det får inte vara snarlikt något annat befintligt kennelnamn och det får inte innehålla rasnamn.

När namnet väl är registrerat går det inte att byta.

Uppfödaren får inga nya stamtavlor på tidigare reg. valpkullar men valpköparna till dessa har rätt att sätta kennelnamnet framför hundens namn vid anmälan till utställning/tävling.

Delägarskap- det går bra att vara flera delägare, dock måste alla delägare vara över 18 år. Det innebär att alla är solidariskt ansvariga för vad som händer i kenneln gällande hundhållning, avel och försäljning. Dock är bara en som kan vara slutgiltig ägare till namnet och denna kan när som helst säga upp delägarskapet med övriga ägare av namnet.

Om den slutgiltiga ägaren utesluts ur SHK övergår namnet till övriga ägare.

Överlåtelse av kennelnamnet går bra mot en avgift.

Kennelägaren är skyldig att följa dom lagar och regler som finns för hundhållning inom olika myndigheter.

Vid parning ska ett SHK parningsavtal upprättas mellan parterna.  En kopia på avtalet ska sändas till stambok@svenskahundklubben.se senast 30 dagar efter påskrift och det åligger ägaren till tiken att göra det.

Om avtalet är AK tillhanda efter 30 dagar kan en avgift komma att tas ut.

Om avtalet är AK tillhanda efter 45 dagar blir parningen ogiltig och avkomman kan inte registreras.

Nödvändiga hälsointyg på båda föräldradjuren (t.e.x HD, Patella, Ögonlysning) för rasen ska bifogas med parningsavtalet. Gäller också hälsointyg på tik som fyllt 7 år och som inte är äldre än 7 dagar vid parningstillfället.

Vid insemination ska intyg från veterinär bifogas där det framgår vilken hane som använts.

Om parningen inte genomförs med utvald hane får tiken inte paras med annan hane utan tikägarens tillåtelse.

När avtalet är påskrivet får villkoren i det inte ändras.

Ursprungsintyg som erkänts av IKU är ett bevis på det faktiska ursprunget som certifierats av uppfödaren och den nationella klubben. De garanterar inte vissa egenskaper hos hunden.

För att registrera en valpkull måste uppfödaren vara medlem i SHK och följa dess regler och stadgar.

 • Använda och följa dom avtal SHK tillhandahåller.
 • Aldrig anlita bulvan eller agera som sådan själv genom att registrera valpar i någon annans namn eller vid försäljning eller köp av hund.
 • Endast använda avelsdjur som har de anatomiska, fysiska och mentala egenskaper som krävs för rasen.
 • Inte använda avelsdjur med för rasen genetiska defekter eller med defekter som ligger utanför de upprättade hälsoprogram som finns för rasen.
 • Avelsdjuren ska vara av samma ras och registrerade i IKU eller SHK. Avelsdjur med stamtavla i en annan av SHK godkänd organisation och som ägs av SHK medlem måste stambokföras i SHK före eller i samband med parning.
 • Hane inlånad för parning behöver inte vara registrerad i SHK.
 • Godkända organisationer är FCI, AKC, KC, UKC, UCI.  
 • Hane inlånad för parning behöver inte vara registrerad i SHK.
 • För ras vars standard omfattar storlek, och /eller hårlagsvarianter tillåts parning.
 • Inte para mor med son, far med dotter eller syskon med varann.
 • Endast använda föräldradjur i avel som kan fortplanta sig på naturlig väg. Vid insemination ska båda föräldradjuren ha en dokumenterad avelsförmåga genom normal fortplantning innan insemination genomförs.
 • Tiken ska vara minst 18 månader vid första parning och får inte ha mer än 5 valpkullar. Om tiken får 2 kullar efter varandra ska tiken vila minst 12 månader före nästa valpning. Tiken ska inte paras om hon fyllt 7 år och inte haft valpkull tidigare. Tik som fyllt 7 år och haft kull tidigare kan paras om veterinärbesiktning görs innan och det framgår av intyget att hon utan risk för hälsan kan få en valpkull. Intyget får vara max 1 månad gammalt vid parning och ska skickas med valpregistreringsansökan.
 • Hanhunden ska ha normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. Testikelintyg utfärdat av veterinär vid tidigast 6 månader ålder ska skickas med vid första registreringstillfället.
 • Om någon valp/valpar i kullen har kuperats av medicinska skäl skall veterinärintyg bifogas reg.ansökan. Dessa valpar åläggs utställningsförbud.
 • Valparna får inte avskiljas från sin mor eller säljas före 8 veckor ålder.
 • Alla valpar i kullen ska registreras vid samma tillfälle och innan kullen uppnått 12 veckors ålder.
 • Uppfödaren är skyldig att tillhandahålla stamtavla med av veterinär ifyllt chipnummer samt besiktningsprotokoll, ej äldre än 7 dagar vid leverans av valp.

Importerad hund

 • Vid registrering av importerad hund ska importstamtavla medfölja ansökan.
 • För registrering av avkommor efter importerad hund gäller samma regler som vid svenskfödd hund.
 • För inlånad hund från utlandet som ska användas i avel ska avelsrätten styrkas med intyg från hundens ägare. Kopia av stamtavlan styrkt av landets kennelklubb ska följa med registreringsansökan första gången en kull registreras. Testikelintyg på hanhund ska också bifogas.
 • För raser som är belastade med HD/ED ska intyg från erkänd kennelklubb bifogas. Det ska framgå av intyget att hunden har HD grad A eller B och/eller ED grad 0.
 • För hund som är svans eller öronkuperad ska intyg kunna visas att hunden är kuperad i ett land som tillåter kupering. För övrigt gäller samma regler för inlånad hund som svenskfödd hund.
 • Uppfödare som inte följer ovanstående regler kan få registreringsförbud upp till två år eller bli utesluten efter beslut av Avelskommitten och Centralstyrelsen.

På ansökan ska uppgift lämnas om

 • Uppfödarens namn, adress, personnummer, medlemsnummer och kennelnamn.
 • Hanhundsägarens namn och adress. Alltså den /de personer som vid parningstillfället innehaft avelsrätten vid parningstillfället.
 • Föräldradjurens namn och registreringsnummer.
 • Parningsdatum
 • Valparnas ras, kön, födelsedata, färg, hårlag och namn.
 • Max 35 bokstäver inklusive mellanslag och kennelnamn får användas.

Ansökan ska undertecknas av tikägare och hanhundsägare som då härigenom intygar att lämnade uppgifter är riktiga och att SHK:s regler följs.

Priset för valpkullsregistrering avser valpar i samma kull upp till 12 veckors ålder. Därefter debiteras fullt pris per valp.

avelsnyheter

Translate »