Kallelse extra årsmöte 2023-09-09

Svenska hundklubben kallar till extra årsmöte för tillsättande av vakant ordförande post.

Platsen blir LK Uppsalas klubbstuga, Moralund.
9 sept 2023, klockan 11.00
Hybridmöte.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL EXTRA ÅRSMÖTE

  • Ordförande: Agneta Joelsson 2023-2024
  • Vice ordförande: Tommy Holmertz 2023

 

 

Dagordning för extra årsmöte 2023-09-09

§1.    Mötets öppnande.
§2.    Val av mötesordförande.
§3.    Val av mötessekreterare.
§4.    Fastställande av röstlängd.
§5.    Val av 2 justerare tillika rösträknare.
§6.    Fastställande av dagordning.
§7.    Extra årsmötets behöriga utlysande.
§8.    Val av Centralstyrelsens ordförande samt vice ordförande.
§9.    Beslut om omedelbar justering av §8.
§10. Mötet avslutas.